Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti LEKÁREŇ SERVUS PLUS, s.r.o.

 1. Oblasť pôsobnosti a všeobecné ustanovenia

1.1 Tieto Všeobecné obchodné podmienky (-ďalej len „VOP“ ) sú platné pre všetky dodávky tovaru realizované spoločnosťou LEKÁREŇ SERVUS PLUS, s.r.o., so sídlom , Longobardská 11, 851 10  Bratislava, IČO: 47793180, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I odd.: Sa, vložka č.: 99385/B (ďalej aj ako „predávajúci“).

1.2 Na všetky dodávky predávajúceho realizované prostredníctvom internetového výdaja sa vzťahujú tieto VOP predávajúceho. Kupujúci bude môcť objednávku odoslať až potom, čo na Webovom sídle vyjadrí svoj súhlas so znením VOP.

1.3 Úplný obsah záväzkového vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim je tvorený uzatvorenou zmluvou (elektronická objednávka a jej potvrdenie) a týmito VOP. Neoddeliteľnou súčasťou týchto VOP je reklamačný poriadok internetového obchodu predávajúceho vedeného na webovom sídle predávajúceho www.servusplus.sk (ďalej len „Webové sídlo“).

1.4 Predávajúcemu vydal Štátny ústav pre kontrolu liečiv, dňa 28.05.2018, povolenie oprávňujúce vykonávať internetový výdaj.

1.5 Tieto VOP boli vypracované najmä v súlade s ustanoveniami zákona č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 22/2004 Z.z. elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 362/2011.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 21/2012 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zásielkovom výdaji liekov a zdravotníckych pomôcok.

1.6 Kontrolu dodržiavania právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa uskutočňuje Slovenská obchodná inšpekcia. Príslušným kontrolným orgánom pre Bratislavský kraj je Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27, Odbor výkonu dozoru.

2 Sortiment tovaru

2.1 Sortiment internetového výdaja tvoria voľnopredajné lieky, zdravotnícke pomôcky, výživové doplnky a iné tovary uvedené na Webovom sídle

2.2 Pokiaľ sú predmetom internetového výdaja lieky, alebo zdravotnícke pomôcky, tento je limitovaný zo zákona spôsobom, kedy predmetom internetového výdaja môžu byť len:

 1. a) registrované humánne lieky a veterinárne lieky, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis a veterinárny lekársky predpis,
 2. b) zdravotnícke pomôcky, ktoré spĺňajú požiadavky na uvedenie na trh podľa osobitných predpisov, okrem aktívnych implantovateľných zdravotníckych pomôcok, diagnostických zdravotníckych pomôcok in vitro, zdravotníckych pomôcok III. skupiny a implantovateľných a invazívnych zdravotníckych pomôcok na dlhodobé používanie Iia. skupiny alebo Iib. skupiny.

2.3 Sortiment liekov a zdravotníckych pomôcok, ktorý je predmetom internetového výdaja je uvedený položkovite s označením názvu lieku alebo zdravotníckej pomôcky, liekovej formy, ak ide o liek, množstva liečiva v jednej dávke lieku, ak ide o liek, veľkosti balenia lieku alebo zdravotníckej pomôcky a s uvedením kódu Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv. Fakultatívne môže byť pri každej položke uvedený údaj o dostupnosti.

 1. Prijímanie objednávok / uzatváranie kúpnych zmlúv

3.1 Kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia potvrdenia o prijatí objednávky kupujúcemu.

3.2 Kupujúci realizuje objednávku tovaru výlučne na základe elektronického formulára objednávky (ďalej len ako „Formulár objednávky“) uvedeného na webovom sídle predávajúceho. K vyplneniu Formulára objednávky možno pristúpiť bez registrácie na Webovom sídle alebo ako registrovaný zákazník po registrácii prostredníctvom registračného formulára na Webovom sídle.

3.3 Formulár objednávky obsahuje:

 1. a) Identifikačné údaje o držiteľovi povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni a údaje o verejnej lekárni,
 2. názov verejnej lekárne,
 3. adresu verejnej lekárne,
 4. telefónne číslo verejnej lekárne,
 5. obchodné meno alebo meno a priezvisko držiteľa povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni,
 6. adresu sídla držiteľa povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni,
 7. identifikačné číslo organizácie,
 8. číslo povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni,
 9. kód poskytovateľa lekárenskej starostlivosti
 10. b) identifikačné (dodacie) údaje kupujúceho
 11. meno a priezvisko kupujúceho, ak ide o fyzickú osobu,
 12. obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak ide o právnickú osobu,
 13. fakturačnú adresu kupujúceho,
 14. dodaciu adresu kupujúceho za predpokladu, že sa nezhoduje s fakturačnou adresou kupujúceho,
 15. elektronickú adresu kupujúceho,
 16. telefónne číslo kupujúceho,
 17. súhlas so spracovaním osobných údajov kupujúceho,
 18. c) identifikačné údaje o odberateľovi, ak sa nezhodujú s údajmi o kupujúcom,
 19. meno, priezvisko a adresu bydliska odberateľa, ak ide o fyzickú osobu,
 20. obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak ide o právnickú osobu,
 21. elektronickú adresu odberateľa,
 22. telefónne číslo odberateľa,
 23. d) identifikačné údaje o objednávanom lieku alebo zdravotníckej pomôcke
 24. názov lieku alebo zdravotníckej pomôcky,
 25. liekovú formu, ak ide o liek,
 26. množstvo liečiva v jednej dávke lieku, ak ide o liek,
 27. veľkosť balenia lieku alebo zdravotníckej pomôcky,
 28. počet balení,
 29. e) číslo objednávky,
 30. f) dátum prijatia objednávky,
 31. g) meno a priezvisko osoby, ktorá prijala objednávku,
 32. h) potvrdenie prijatia objednávky.

3.4 Formulár objednávky ďalej obsahuje:

 1. a) stručnú charakteristiku vybraných tovarov,
 2. b) množstvo (počet) vybraných kusov tovaru,
 3. c) celkovú cenu jednotlivých vybraných tovarov s DPH po vynásobení vybraným počtom kusov tovaru,
 4. d) jednotkovú cenu vybraných tovarov s DPH,
 5. e) celkovú cenu za všetok vybraný tovar s DPH,
 6. f) zvolený spôsob dopravy tovaru a termín dodania tovaru,
 7. g) zvolený spôsob platby za tovar,
 8. h) súhlas kupujúceho s VOP,
 9. i) súhlas so zasielaním informačných emailov,
 10. j) potvrdenie kupujúceho, že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu,
 11. k) odkazy na identifikačné a kontaktné údaje predávajúceho, reklamačný poriadok a formulár na odstúpenie od zmluvy.

3.5 Potvrdenie prijatia objednávky obsahuje:

 1. a) číslo objednávky,
 2. b) označenie objednaného tovaru s uvedením množstva objednaného tovaru
 3. c) cena za jeden kus tovaru, cena za vybraný počet kusov tovaru a celková cena za všetky tovary,
 4. d) meno, priezvisko, elektronická adresa, telefónne číslo, fakturačná resp. dodacia adresa kupujúceho,
 5. e) spôsob doručenia tovaru a platby za tovar s uvedením poplatku za doručenie tovaru.

3.6 Objednávka vykonaná cez Webové sídlo je zabezpečená protokolom SSL.

 1. Dodacie podmienky

4.1 Tovar je v rámci slovenskej republiky dodávaný kupujúcemu v lehote uvedenej v potvrdenej objednávke. Dodacia lehote pre tovar ktorý je skladom k dispozícii je spravidla do 72 hodín od prijatia objednávky, v závislosti od spôsobu doručenia, ktorý si kupujúci zvolí. Termíny doručenia a cena poštovného je určená podľa nasledovných možností:

1.  GLS Kuriér do 72 hodín – 2,99 € (zahraničie individuálne)

2. Vyzdvihnutie v lekárni v Bratislave do 72 hodín – ZADARMO

3. Kuriér lekárne v rámci Bratislavy do 72 hodín – 1,99€

4.2 Termínom dodania nie je predávajúci viazaný v prípade zásahu vyššej moci ( vis maior ), ako sú najmä živelné pohromy, vojny, občianske nepokoje, epidémia, štrajk a pod.. Po dobu trvania zásahu vyššej moci spočíva aj lehota predávajúceho na dodanie tovaru. Pri predpokladanom dlhodobejšom trvaní skutočností charakteru vis maior, ako aj pri znemožnení uskutočniť predmet plnenia v dôsledku takýchto skutočností, sú obe zmluvné strany oprávnené od uzatvorenej zmluvy odstúpiť.

4.3 Predávajúci je povinný tovar pripraviť a zabaliť, pričom ak je tovarom liek alebo zdravotnícky pomôcka, musí tak urobiť spôsobom a osobami na to určenými, v súlade s platnými právnymi predpismi.

4.4 Súčasťou zásielky je aj dodací list, na ktorom predávajúci uvedie okrem údajov podľa bodu 3.3. VOP a údaja o čísle objednávky aj údaje:

(a) o lieku, ktorý je obsahom zásielky, s uvedením názvu lieku, liekovej formy, množstva liečiva v jednej dávke lieku, veľkosti balenia lieku, počtu balení, šarže lieku, jednotkovej ceny lieku a celkovej ceny zásielky,

(b) o zdravotníckej pomôcke, ktorá je obsahom zásielky s uvedením názvu zdravotníckej pomôcky, veľkosti balenia zdravotníckej pomôcky, počtu balení zdravotníckej pomôcky, jednotkovej ceny zdravotníckej pomôcky a celkovej ceny zásielky.

4.5 Kupujúci je povinný tovar prevziať, alebo ak odberateľom je osoba odlišná od kupujúceho, zabezpečiť prevzatie tovaru v mieste, ktoré je uvedené ako miesto dodania v potvrdení objednávky.

4.6 V prípade, ak kupujúci tovar neprevzal z dôvodov na strane kupujúceho, zmluva zaniká uplynutím piateho dňa odo dňa, kedy bol predávajúcemu tovar vrátený ako neprevzatý, pokiaľ sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak. V prípade zániku zmluvy je predávajúci oprávnený vyúčtovať kupujúcemu náklady spojené s neúspešným doručením tovaru. Ak bola kúpna cena za tovar, ktorého doručenie kupujúci zmaril, už uhradená, je predávajúci oprávnený započítať si náklady v súvislosti s doručením tovaru voči prijatej platbe a zvyšnú sumu vydá kupujúcemu.

4.7 Kupujúci je povinný tovar skontrolovať pri prevzatí a to, pokiaľ to povaha a okolnosti doručenia pripúšťajú, za prítomnosti osoby, ktorá mu tovar odovzdala. Ak pri tejto prehliadke kupujúci zistí, že tovar alebo jeho obal je mechanicky poškodený alebo že mu bol tovar dodaný v nesprávnom množstve, je kupujúci oprávnený tovar neprevziať. V takom prípade je predávajúci oprávnený navrhnúť kupujúcemu dodanie náhradného tovaru bez týchto vád. V prípade schválenia návrhu kupujúcim, sa na dodanie náhradného tovaru ako aj ostatné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim primerane vzťahujú ustanovenia týchto VOP. Ak kupujúci návrh neschváli, predávajúci mu vráti uhradenú kúpnu cenu tovaru (ak bola kupujúcim zaplatená); kupujúci okrem vrátenia ceny nemá žiadne ďalšie nároky.

4.8 Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru.

4.9 Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru momentom jeho úplného zaplatenia. Ak zaplatenie predchádzalo dodaniu tovaru, vlastnícke právo prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovar.

4.10 Zásielkový výdaj sortimentu ponúkaného na Webovom sídle sa realizuje len na území Slovenskej republiky.

 1. Kúpna cena a platobné podmienky

5.1 Kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu včas a riadne tak, bude táto uvedená v potvrdenej objednávke, ako aj v príslušnej faktúre alebo na pokladničnom doklade.

5.2 Kupujúci môže za tovar zaplatiť:

 1. a) platbou v hotovosti alebo kartou (priamo v priestoroch verejnej lekárne).
 2. b) platbou na dobierku kuriérovi pri prevzatí zásielky. Platba sa zrealizuje v hotovosti alebo kartou.
 3. c) platbou prostredníctvom Tatrapay, teda platobnou kartou online (VISA, VISA Electron, MASTERCARD, Maestro a Diners Club)
 1. d) platbou prostredníctvom Tatrapay, teda prostredníctvom internet bankingu pre klientov Tatra banky
 1. Odstúpenie od zmluvy, vrátenie lieku a zdravotníckej pomôcky

6.1 Podmienky odstúpenia od zmluvy, vrátenia liekov a zdravotníckych pomôcok, reklamácie a uplatnenia nárokov pri reklamácii tovaru ustanovuje reklamačný poriadok predávajúceho.

 1. Ochrana osobných údajov

Celé znenie si môžete prečítať na stránke Ochrana osobných údajov.

 1. Hodnotiace formuláre

8.1 Zákazníkom sú zasielané hodnotiace dotazníky od tretích strán (porovnávacie portály – heureka.sk, najnakup.sk, pricemania.sk), v rámci ktorých zakazník vyjadrí svoju spokojnosť s nákupom.

 1. Kontakty

9.1 Adresa prevádzky lekárne, kde môže kupujúci alebo odberateľ získať odborné rady týkajúce sa liečby objednanými liekmi alebo zdravotníckymi pomôckami je: Lekáreň Servusplus, Dunajská 58, 811 08 Bratislava.

Telefonický kontakt a elektronický kontakt na konzultácie týkajúce sa kvality a bezpečnosti, oznámenia výskytu nežiaducich účinkov liekov alebo nehôd, príhod alebo zlyhaní zdravotníckych pomôcok, ktoré sú predmetom zásielkového výdaja je nasledovný:

martvon @servusplus.sk    Mobil: +421 907 592 029

9.2 Konzultácie sú poskytované v čase otváracích hodín prevádzky lekárne.

Zhromažďovanie osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ internetového portálu www.servusplus.sk vyhlasuje, že získané osobné údaje slúžia len pre účely identifikácie Kupujúceho pri on-line nákupe prostredníctvom internetového portálu www.servusplus.sk, tiež pre získanie súhlasu s využítím týchto osobných údajov aj pre marketingové účely Prevádzkovateľa internetového portálu v zmysle Podmienok OOÚ uvedených na internetovom portáli www.servusplus.sk.
 2. Prevádzkovateľ zároveň vyhlasuje, že ponukové e-mailové správy budú Kupujúcemu zasielané maximálne dvakrát do mesiaca a veľkosť jednotlivých e-mailových správ neprekročí 50kB. Službu zasielania ponukových e-mailových správ môže kupujúci kedykoľvek zrušiť zaslaním e-mailun adresu: ivanmartvon@servusplus.sk, alebo na uvedenej pevnej adrese. Objednávky je možné uskutočniť i bez registrácie.
 3. Prevádzkovateľ internetového portálu www.servusplus.sk je zároveň Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: „GDPR”) a kontaktné údaje Správcu teda sú:

Názov spoločnosti:    LEKÁREŇ SERVUS PLUS, s.r.o

Sídlo:                          Longobardská 11, 851 10  Bratislava

IČO:                            47 793 180

IČ DPH:                                  SK 2023937256

Zapísaná v OR:                     Okresného súdu Bratislava I odd.: Sa, vložka č.: 99385/B

 1. Pre zhromaždovanie, uchovávanie a spracovanie osobných údajov dáva Kupujúci svoj dobrovoľný a informovaný súhlas Správcovi zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára Objednávky na internetovom portáli www.servusplus.sk a odoslaním Objednávky, pričom potvrdzuje, že ním poskytnuté osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa bydliska, e-mailová adresa, telefónne číslo, sú presné a pravdivé, že Podmienky ochrany osobných údajov čítal a porozumel im, a že dáva svoj súhlas v zmysle § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) so zhromažďovaním, uchovávaním a spracúvaním osobných údajov pre potreby Správcu uvedené v článku III. týchto Podmienok ochrany osobných údajov Správcu.
 2. Správca spracováva výhradne osobné údaje Kupujúceho, na ktoré mu bol spôsobom uvedeným v článku II. ods. 1.  poskytnutý súhlas so spracovaním osobných údajov.
 3. Správca spracováva osobné údaje Kupujúceho nevyhnutné pre plnenie zákonného dôvodu a účelu spracovania osobných údajov uvedeného v článku IV. týchto Podmienok ochrany osobných údajov.
 4.  

XIII.

Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

 1. Zákonným dôvodom Správcu pre spracovanie osobných údajov kupujúceho je:
 1. plnenie zmluvy mezi SprávcomKupujúcim podľa čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 2. oprávnený záujem Správcu na poskytovanie priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 3. súhlas Kupujúceho so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR v spojení s 7 odst. 2 zákona č. 480/2004
 1. Účelom spracovania osobných údajov Kupujúceho Správcom je:
 1. vybavenie objednávky Kupujúceho a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu mezi Kupujúcim a Správcom; pri objednávke sú požadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavrenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť alebo ju zo strany správcu plniť,
 2. posielanie obchodných oznámení a vykonávanie ďalších marketingových aktivít.
 1. Zo strany Správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR.

XIV.

Doba uchovávania údajov

 1. Správca uchováva osobné údaje Kupujúceho:
 1. po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcích zo zmluvného vzťahu medzi Kupujúcim a Správcom a uplatňovania nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
 2. po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najviac 2 roky, pokiaľ sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.
 1. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov Správca osobné údaje Kupujúceho vymaže.

XV.

Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia Správcu)

 1. Príjemcovia osobných údajov Kupujúceho sú osoby:
 1. podieľajúce sa na dodání tovaru realizácii platieb na základe zmluvy,
 2. zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,
 3. zaisťujúce marketingové služby.
 1. Správca nemá v úmysle odovzdať osobné údaje Kupujúceho do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcovia osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia mailingových služieb / cloudových služieb.

10.

Poučenie o právach dotknutej osoby – Kupujúceho:
Osoba poskytujúca osobné údaje (dotknutá osoba – Kupujúci) má v zmysle § 28 Zákona o ochrane osobných údajov nasledovné práva:

 1. Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od Správcu vyžadovať:
  1. potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
  2. vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod Zákona o ochrane osobných údajov; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
  3. vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
  4. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  5. opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  6. likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil,
  7. likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
  8. blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak Správca spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.
 2. Právo dotknutej osoby podľa odseku 1 písm. e) a f) možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.
 3. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u Správcu namietať voči
  1. spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
  2. využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) Zákona na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
  3. poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) Zákona na účely priameho marketingu.
 4. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u Správcu kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) Zákona o ochrane osobných údajov vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, Správca je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.
 5. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u Správcu kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu Správcu, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať Správcu o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom Správca je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia Správca informuje dotknutú osobu v lehote podľa § 29 ods. 3 Zákona. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov Správca vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak Správca na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.
 6. Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo
  1. písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom dotknutá osoba doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,
  2. osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je Správca povinný odovzdať dotknutej osobe,
  3. Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.
  4. Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.
  5. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.

Poskytnutie informácií dotknutej osobe

 1. Žiadosť dotknutej osoby podľa § 28 ods. 1 písm. a) až c), e) až h) a ods. 3 až 5 Zákona o ochrane osobných údajov vybaví Správca bezplatne.
 2. Žiadosť dotknutej osoby podľa § 28 ods. 1 písm. d) Zákona o ochrane osobných údajov vybaví Správca bezplatne okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie dotknutej osobe, ak osobitný zákon neustanovuje inak.
 3. Správca je povinný písomne vybaviť žiadosť dotknutej osoby podľa odsekov 1 a 2 najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.

 

Oznámenie o obmedzení práv dotknutej osoby 

 1. Obmedzenie práv dotknutej osoby podľa § 28 ods. 2 Zákona o ochrane osobných údajov Správca bez zbytočného odkladu písomne oznámi dotknutej osobe a Úradu na ochranu osobných údajov
 1. Správca je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť dotknutej osobe porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre práva dotknutej osoby.

 

XVII.

Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 1. Správca vyhlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov kupujúceho.
 2. Správca prijal technické opatrenia na zabezpečenie datových úložísk a úložísk osobných údajov v písomnej podobe.
 3. Správca vyhlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverené osoby.
 1. Záverečné ustanovenia

10.1 Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňa 01.05.2018

10.2 Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne meniť ustanovenia týchto VOP. Zmena účinnosti VOP nastáva momentom ich zverejnenia na webovom sídle predávajúceho. Takto zmenené VOP sa nevzťahujú na zmluvy uzatvorené pred nadobudnutím ich účinnosti.

 1. Kupujúceho pri on-line nákupe prostredníctvom internetového portálu www.servusplus.sk, tiež pre získanie súhlasu s využítím týchto osobných údajov aj pre marketingové účely Prevádzkovateľa internetového portálu v zmysle Podmienok OOÚ uvedených na internetovom portáli www.servusplus.sk.
 2. Prevádzkovateľ zároveň vyhlasuje, že ponukové e-mailové správy budú Kupujúcemu zasielané maximálne dvakrát do mesiaca a veľkosť jednotlivých e-mailových správ neprekročí 50kB. Službu zasielania ponukových e-mailových správ môže kupujúci kedykoľvek zrušiť zaslaním e-mailun adresu: info@servusplus.sk, alebo na uvedenej pevnej adrese. Objednávky je možné uskutočniť i bez registrácie.
 3. Prevádzkovateľ internetového portálu www.servusplus.sk je zároveň Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: „GDPR”) a kontaktné údaje Správcu teda sú:

Názov spoločnosti:     LEKÁREŇ SERVUS PLUS, s.r.o

Sídlo:                              Longobardská 11, 851 10  Bratislava

IČO:                            47 793 180

IČ DPH:                                  SK 2023937256

Zapísaná v OR:                     Okresného súdu Bratislava I odd.: Sa, vložka č.: 99385/B

 1. Pre zhromaždovanie, uchovávanie a spracovanie osobných údajov dáva Kupujúci svoj dobrovoľný a informovaný súhlas Správcovi zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára Objednávky na internetovom portáli www.servusplus.sk a odoslaním Objednávky, pričom potvrdzuje, že ním poskytnuté osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa bydliska, e-mailová adresa, telefónne číslo, sú presné a pravdivé, že Podmienky ochrany osobných údajov čítal a porozumel im, a že dáva svoj súhlas v zmysle § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) so zhromažďovaním, uchovávaním a spracúvaním osobných údajov pre potreby Správcu uvedené v článku III. týchto Podmienok ochrany osobných údajov Správcu.
 2. Správca spracováva výhradne osobné údaje Kupujúceho, na ktoré mu bol spôsobom uvedeným v článku II. ods. 1.  poskytnutý súhlas so spracovaním osobných údajov.
 3. Správca spracováva osobné údaje Kupujúceho nevyhnutné pre plnenie zákonného dôvodu a účelu spracovania osobných údajov uvedeného v článku IV. týchto Podmienok ochrany osobných údajov.